U bent hier: HOME > Over ons > Pestprotocol

Belangrijk nieuws

  • Geen belangrijk nieuws gevonden.

Sponsors
Activiteiten

  • Geen activiteiten gevonden.

Pestprotocol


      


                                                          Pestprotocol                                                                                                                                          
Dit pestprotocol heeft als doel:

“Alle kinderen mogen zich in onze vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen “.

Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,als er zich ongewenste situaties voordoen ,elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen,stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier te komen trainen en wedstrijden te spelen.

Het is belangrijk om het onderwerp pesten regelmatig aan de orde te laten komen,zodat het ook preventief kan werken.

Hoe willen we daarmee omgaan?

Het is belangrijk om pesten te voorkomen of binnen de perken te houden door het afspreken van regels voor de kinderen. De trainer/ begeleider heeft hierbij een voorbeeldfunctie.

Signalen van pesterijen kunnen zijn:

- Altijd een bijnaam noemen ,nooit bij de eigen naam noemen.
- Zogenaamd leuke opmerkingen maken over medespelers/sters.
- Een speler/speelster voortdurend ergens de schuld van geven.
- Beledigen.
- Opmerkingen maken over kleding/uiterlijk.
- Buitensluiten. Isoleren.
- Spullen afpakken (bv. Douchespullen)
- Schelden  en schreeuwen tegen het slachtoffer.
- MSM/SMS- misbruik.

Deze lijst kan natuurlijk uitgebreid worden. Je kunt het niet zo gek bedenken of kinderen hebben het bedacht.
Trainers/begeleiders moeten daarom alert zijn en blijven op  de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde  gedragingen hun norm overschrijden.


Belangrijke stelregels:

Regel 1:

Het inschakelen van de trainer/begeleider  moet niet opgevat worden als klikken.
Als je ruzie hebt of je wordt gepest en je komt er zelf niet uit dan mag je de hulp van de trainer /begeleider vragen.

Regel 2:

Een medespeler/speelster heeft ook de verantwoordelijkheid om het pestprobleem aan te kaarten bij de trainer/begeleider. Alle kinderen zijn immers verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.
Regel 3:

Samenwerking zonder bemoeienissen:
Het is niet de bedoeling dat ouders zelf problemen gaan oplossen, die er zich binnen de vereniging afspelen tussen kinderen. Van ouders wordt wel veracht dat ze signalen doorgeven.

Bij problemen van pesten zullen  trainers/begeleiders hun verantwoordelijkheid moeten nemen en overleg moeten voeren met ouders, indien nodig. De inbreng van de ouders blijft niet beperkt tot het aanreiken van informatie, of het geven van suggesties maar tot het ondersteunen van de aanpak binnen de vereniging.

Regels die gelden in alle groepen:

- We vertrouwen elkaar
- We helpen elkaar
- Je speelt niet de baas
- We lachen elkaar niet uit.
- Je bent niet zielig
- Kom niet aan een ander als de ander dat niet wil
- We noemen elkaar bij voornaam en gebruiken geen bijnamen.
- Word je gepest praat er thuis of binnen de vereniging over,je moet het niet geheim   houden.
- Wees zuinig op andermans spullen
- Doe niets bij een ander kind,wat je zelf ook niet prettig zou vinden.
- Deze regels gelden binnen de vereniging en ook daarbuiten.
- We bieden deze regels in het begin van het seizoen,tijdens eerste training, aan.

Aanpak van het pestgedrag:

Wanneer kinderen elkaar pesten proberen zij en wij:

Stap 1:
Er eerst zelf (en samen) uit te komen.

Stap 2:
Op het moment dat een van de kinderen er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok wordt) heeft deze het recht en de plicht het probleem aan trainer/begeleider te melden.

Stap 3:
De trainer/begeleider brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderinggesprek en probeert samen met hen de pesterijen op  te lossen en (nieuwe ) afspraken te maken.

Stap 4:
Bij herhaling van pesterijen tussen dezelfde kinderen volgt een gesprek met ouders.
Begeleiding van gepeste speler/speelster:

- Medeleven tonen en luisteren en vragen: hoe en door wie wordt je gepest.
- Nagaan hoe de speler/speelster zelf reageer,wat doet hij/zij voor,tijdens en na het pesten
- Huilen of heel boos worden is juist vaak een reactie die een pester wil uitlokken. De speler/speelster laten inzien dat je beter op een andere manier kunt reageren.
- Zoeken of oefenen van een andere reactie b.v. je afzonderen.
- Het gepeste kind laten inzien waarom een kind pest.
- Nagaan welke oplossing het kind zelf wil
- Sterke kanten van het kind benadrukken.
- Belonen (schouderklopje) als het kind zich anders/beter opstelt.
- Praten met ouders van het gepeste kind en de ouders van de pester(s).
- Het gepeste kind niet over beschermen bijv. door altijd een oogje in het zeil te houden of:ik zal het de pester wel eens gaan vertellen”. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitzonderingspositie waardoor het pesten zelfs nog kan gaan toe nemen,


Begeleiding van de pester:

- Praten;zoeken naar de reden van ruzie maken/pesten (baas willen  zijn,jaloezie,verveling,buitengesloten voelen)
- Laten inzien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste.
- Excuses aan laten bieden.
- In laten zien welke sterke,leuke kanten de gepeste heeft.
- Pesten is verboden binnen onze vereniging;wij houden ons aan de regels; praten als het kind pest belonen als het kind zich aan de regels houdt.
- Kind leren niet meteen kwaad te reageren,leren beheersen
- Contact tussen ouders en vereniging ;elkaar informeren en overleggen. Inleven in het kind;wat is de oorzaak ?
- Kind laten ervaren dat contact met andere kinderen leuk is.

Ouders van gepeste kinderen:

- Houd de communicatie met uw kind open;blijf in gesprek met uw kind.
- Als pesten niet plaatsvindt binnen de sporthal, maar buiten op straat, probeer contact op te nemen met de ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken.
- Pesten binnen de vereniging meteen melden bij trainer/begeleider.

Ouders van pesters;

- Neem het probleem van uw kind serieus.
- Raak niet in paniek;elk kind loopt kans pester te worden.
- Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen.
- Maak het kind gevoelig door wat het anderen aandoet.
- Besteedt extra aandacht aan uw kind
- Corrigeer ongewenst gedrag en benoem het goede gedrag van  uw kind.
- Maak uw kind duidelijk dat u achter de vereniging staat.

                 

Seksuele intimidatie

                                                         

Concept:Beleid seksuele intimidatie.

Met de term seksuele intimidatie wordt gedoeld op elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering,opzettelijk of onopzettelijk,die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om verbaal, non-verbaal en fysiek gedrag.

Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Stoeien, bal afpakken, in kleine ruimtes vertoeven, douchen.

Ook hierbij is het belangrijk hieromtrent de gedragregels op te stellen , actief te hanteren  en uit te dragen om  zodoende overschrijding van grenzen te voorkomen.

Voorbeelden van omgangsregels; (wat verwacht ik van de medesporter)

- Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
- Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
- Ik val de ander niet lastig.
- Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
- Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
- Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
- Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht(bv. wat een lekker kontje in dat strakke broekje)
- Ik maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk.

Gedragsregels voor begeleiders:

- In de sport is de relatie tussen sporter en begeleider erg belangrijk.
Ook voor begeleiders is het belangrijk gedragsregels vast te stellen.

Gedragsregels:

- Begeleider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
- De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie.
- De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
- De begeleider onthoudt zich ervan verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
- Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen begeleider en de jeugdige sporters tot 16 jaar zijn onder  geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
- De begeleider mag de sporter de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking  ervaart als seksueel. (bv. billen aanraken , tegen de borst aanstoten)
- De begeleider onthoudt zich van (verbal) seksueel getinte intimiteiten/opmerkingen via welk communicatiemiddel dan ook.
- De begeleider zal tijdens trainingen en wedstrijden gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt of tijdens kamp.
- De begeleider heeft de plicht -voor zover in zijn vermogen ligt- de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van Seksuele intimidatie.
- De begeleider zal er actief op moeten toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter  betrokken is. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels  zal hij daartoe noodzakelijke actie(s) moeten ondernemen. Door bv contact op te nemen met de vertrouwenspersonen.