U bent hier: HOME > Over ons

Belangrijk nieuws

  • Geen belangrijk nieuws gevonden.

Sponsors
Activiteiten

  • Geen activiteiten gevonden.

Over ons

Terraveen Forzato Combinatie is een actieve, gezellige vereniging met bijna 300 leden, waarvan meer dan 90 jeugdleden.

In de Nevobo-competitie spelen 10 seniorenteams, 5 dames en 5 heren teams. Daarnaast kent onze vereniging 3 dames recreantenteams die eveneens in verschillende competities meespelen. Ook trainen er een groot aantal leden, die vervolgens bijvoorbeeld meespelen in onze eigen Wintermorgencompetitie.

Naast 5 aspirantenteams bij de jeugd, spelen er ook nog 6 teams Circulatievolleybal.

Wie zijn we ... geeft meer informatie over onze vereniging, onze missie en de geschiedenis van onze volleybalvereniging.

Wie doet wat ... geeft inzicht in het Algemeen Bestuur, het Jeugdbestuur, de verschillende commissies met hun verantwoordelijkheden en onze actieve Scheidsrechters.

Vrienden van ... zijn onze Sponsors en de Club van 25. Bedrijven en individuen die onze vereniging een warm hart toedragen.


Notulen algemene ledenvergadering 24 maart 2014

1. Opening 
Gerd heet alle aanwezigen van harte welkom. We feliciteren Peter Schmeits met zijn verjaardag.
Gerd geeft aan dat het zijn laatste vergadering is als bestuurslid omdat hij zich gaat inzetten voor de MFA in Odiliapeel.
Dit jaar is er veel geďnvesteerd in maken van beleidsplannen, die komend jaar geďmplementeerd zullen moeten gaan worden.
De hele club ziet er weer mooi uit in onze nieuwe shirts, die tijdens de verenigingsdag/sponsordag zijn gepresenteerd.
Tijdens de open dagen van de vliegbasis hebben zeer veel leden zich ingezet voor onze club en hebben we veel geld verdiend, waarvoor dank.
De vereniging heeft eerder twee ereleden gekozen: Jeanne Fennis en Henk Bens.
Het afgelopen jaar is niet mogelijk geweest zonder onze sponsoren, waarvoor dank.


2. Presentielijst
Bestuur: Gerd Kremers, Karin Meggelaars, Danny van Coolwijk, Jelle v.d. Wetering , Rob de Bruin, Christel Kremers-Selten.
Afwezig bestuur met kennisgeving: Marieke van Eeden
Aanwezig: Jos Hilhorst, Roger Bens, Peter v. Duijnhoven, Rob Vesters, Jeanne Fennis, Annette Timmers, Riky Bens, Beppie v.d. Berg, Ria v. Duijnhoven, Yvonne v.d. Berg, Tim v.d. Rijt, Peter Schmeits, Maartje Hendriks, Annelie Habraken, Kim van Meurs, Tom Schouten, Wietse v.d. Elzen, Luc Scholten, Ellen Heus, Mat Reinen, Mitchel van Schaijk, Michiel van Schaijk, Nels Egelmeers, Wouter van Ras, Anita Bos, Elle Huvenaars, Marie-Jet Smits, Ton Bernards, Stijn van Ras, Taylor Peters, Marieke Selten, Sandra Kremers, Gijs Bruijsten, Ruud Janssen, Rob van Amsterdam, Niels v.d. Acker, Emmelie v.d. Brand, Esther Derks, Henk Bens, André van Ras, Ron Lodewikus, Monique v.d. Broek, Bjorn Emonts, René Biemans,

Afmeldingen:
Yvonne Koppers, Lynn v.d. Berg, Teun Althuizen, Femke Vesters, Arno v.d. Rijt, Marcel Smits, Sandra van Gerwen, Mark Selten, Helga Wijnen, Marijke Kremers, Lieke de Groot, Romanie Schuurmans, Jan v.d. Linden, Sjoerd Kremers, Patrick de Vocht, Heske de Vocht,


3. Benoeming stembureau
Jeanne Fennis, Henk Bens en André van Ras stellen zich beschikbaar voor het stembureau.
4. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering van 25 maart 2013
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd met dank aan Christel Kremers-Selten voor het maken van de notulen.
5. Jaarverslag Bestuur
Dit lag ter inzage op de tafel. Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan Marieke van Eeden voor het maken van dit jaarverslag.
6. Jaarverslag Jeugdbestuur
Het jaarverslag van het jeugdbestuur lag ter inzage op de tafels. Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan Teun Althuizen voor het maken van dit jaarverslag.
Dit verslag maakt duidelijk dat er veel werk verzet is door het jeugdbestuur en dit verdient het applaus.

7. Financieel verslag periode 1 januari 2013 -31-december 2013
Kosten:
Rob de Bruin licht toe dat zaalhuur hoger is uitgevallen door dat het jaar toch wat meer trainingsweken had. Er is onverwacht geen tweede training geweest voor nivo 5-6.
Bestuurskosten: diverse kosten: hieronder zijn onder andere de munten voor vrijwilligers onder gebracht.
Er zijn extra kosten door de verenigingsdag/sponsordag.
Teamgelden jeugd waren verkeerd begroot door een niet opgemerkte verandering binnen Nevobo.

Baten:
Er waren minder 2e trainingen, waardoor dit lager uitvalt.
Sponsoropbrengsten vallen hoger uit door een andere manier van boekhouden.
Opbrengst van de Vliegbasis zijn geheel in deze begroting opgenomen, dit maakt dat we dit jaar erg veel reserve opbouwen van waaruit we komende jaren onze negatieve begroting kunnen aanvullen om te voorkomen dat we contributie moeten verhogen.
De vergadering bedankt de penningmeester Rob de Bruin voor het maken van dit financieel verslag.
8. Verslag kascontrole commissie
André van Ras geeft namens de kascontrole een korte toelichting.  Hij geeft aan dat alles er zowel op papier als digitaal goed verzorgd uit ziet. Ze hebben geen onregelmatigheden ontdekt.
9. Benoeming Kascontrole commissie
Arno v.d. Rijt is aftredend. Volgend jaar zal Annette Timmers samen met André van Ras de kascontrole uitvoeren. Arno en André worden door de vergadering bedankt voor hun bijdragen.
10. Begroting 2014
Rob licht enkele punten uit deze begroting.
Er zijn minder jeugdteams waardoor trainingskosten en zaalhuur lager uitkomen dan andere jaren.
De representatiekosten van het bestuur zijn lager begroot dan vorig jaar omdat er geen verenigingsdag gepland staat.
De kosten voor een smashball toernooi zijn meegenomen.
De Nevobo heeft contributie die 10,- euro was, verhoogd naar 12,50 euro.
Al met al is er een negatief resultaat wat aangevuld wordt uit de reserves, die opgehaald zijn met het parkeren van de vliegbasis.
Er is geen rekening gehouden met de extra groep die nu aan het trainen is in Volkel bij de jeugd: hier is zowel bij baten (contributieopbrengst) en kosten (zaalhuur en trainerskosten) geen rekening mee gehouden. Dit betekent niet dat we als er een groep kunnen starten met voldoende kinderen we dit zullen laten omdat het niet begroot is: we gaan dan natuurlijk toch proberen te starten.

11. Verstellen verenigingscontributie
a. Vaststellen teamgelden
We willen de contributie niet verhogen, we hebben overwogen om te verlagen, maar we willen het eerst aankijken hoe een en ander zich zal ontwikkelen.
De teamgelden worden door Nevobo wel wat verhoogd, maar deze verhoging nemen we niet over. Wel zullen we de 2,50 euro verhoging van de Nevobo contributie door berekenen naar de leden.

12. Bestuursverkiezing
Gerd geeft aan dat hij de afgelopen 5 jaar soms wel tropenjaren genoemd kunnen worden, maar hij wil de vereniging bedanken voor het vertrouwen en het weer neerzetten van deze vereniging zoals die nu staat. Ook de medebestuursleden wil hij hiervoor bedanken.
Na deze 5 jaar legt Gerd de voorzittershamer neer en het spijt hem dat niemand is opgestaan om dit van hem over te nemen. Er zijn enkele mensen benaderd en deze hebben met goede redenen bedankt, maar we hopen dat er op korte termijn een voorzitter gevonden wordt.
Gerd geeft aan dat hij ledenadministratie blijft doen. Een kandidaat bestuurslid heeft aangegeven dat hij wedstrijdsecretariaat en arbitrage over wil nemen en deze zal ingewerkt worden door Gerd.
Omdat Marijke en Gerd zullen stoppen met zaalwacht kan het zijn dat teams hier een grotere verantwoordelijkheid krijgen.
Aftredend en niet herkiesbaar Gerd Kremers , Christel Kremers-Selten en  Danny van Coolwijk.
Jelle van de Wetering is aftredend en herkiesbaar.
Niels v.d. Acker heeft zich gemeld als kandidaat-bestuurslid. Ook Luc Scholten heeft zich gemeld als kandidaat-bestuurslid voor TC, als vervanging van Danny. Er wordt gestemd over hun toetreden en zij worden door vergadering in bestuur gekozen. Wij wensen hen veel succes in hun nieuwe functie en Jelle bij het voortzetten van zijn goede werk in het bestuur.
Jelle neemt het woord in de vergadering om de aftredende bestuursleden nog even toe te spreken en te bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren. Namens de leden richt Annette nog een woord tot Gerd en overhandigt ze hem nog een cadeau waarin met steekwoorden Gerd wordt beschreven.

Voortgang Beleidscommissie
Het plan was om in januari een compleet beeld te hebben van alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen alle besturen en commissies. Helaas is dit nog niet helemaal gelukt en moeten er nog met enkele commissies rond de tafel gezeten worden. In het nieuwe seizoen zal dit waarschijnlijk wel klaar zijn en naar dit beleid gehandeld moet worden. Dit betekent niet dat er dan anders gewerkt zal gaan worden, maar dat afspraken en dergelijke beter op papier staan en terug te vinden zijn. De communicatie binnen de vereniging zal hierdoor verbeteren en helderder zijn. Een voortvloeisel uit de beleidscommissie is de nieuwsbrief die sinds kort maandelijks verstuurd wordt. Deze nieuwsbrief zou moeten uitnodigen om meer ook gebruik te gaan maken van de website. Het is wel belangrijk dat het nieuws door de leden en commissies wordt aangeleverd en dat de website ook up-to-date is. Dit kan alleen door medewerking van alle leden.

13. Jubilarissen
Marieke Selten en Christel Kremers zijn 25 jaar lid en beide zijn ze al jaren heel actief in verschillende functies binnen de vereniging en bestuur en de vergadering bedankt hen voor hun inzet.
Christel geeft aan dat er ook een lid in de zaal is die al 26 jaar lid is, maar vorig jaar afwezig was op de ledenvergadering. Ron Lodewikus heeft zich zowel bij Forzato als bij Terraveen ingezet en ook hij wordt door de vergadering bedankt voor zijn inzet.

14. Mededelingen
Geen mededelingen.
15. Rondvraag
Ton Bernards: Is het een idee om vacature op de site te zetten voor zaalwacht, want als scheidsrechter ervaart hij vaak dat het fijner is als het een vast persoon doet? Marieke vult aan dat het ook misschien handig is dat zaalwacht herkenbaarder is, door shirt of iets dergelijks.
Jeanne Fennis: Beleidscommissie zoekt aanvulling nu Gerd en Annette gaan stoppen.
Mat Reinen: Is er beleid omtrent begeleiding bij langdurige blessures? Nee, dit is er niet, maar er is wel een samenwerking met Clubcare, via fysiotherapie Wolbert. Leden kunnen snel terecht voor een consult en zijn dan vrij om naar hun eigen fysiotherapeut te gaan als zij aangeven dat dit zinvol is. Daarnaast hebben ze een trainersbijeenkomst gegeven over hoe trainingsopbouw gekozen worden om blessures te voorkomen, dit was voor alle trainers. Daarnaast meten zij dames 1 en heren 1 en de talenten 3 x per seizoen. Dit is echter niet allemaal geďntegreerd in het (jeugd)beleidsplan.
Peter van Duijnhoven: Er is nog niks gemeld van een grote verandering die aan het begin van dit seizoen is ingevoerd: het splitsen van het programma op zaterdag. Gerd: Het splitsen van het thuisprogramma is niet geheel vrijwillig geweest: de wedstrijden begonnen al vervroegd (9.30) en liepen daarna nog heel vaak uit waardoor de laatste wedstrijd soms heel veel te laat begon. De Nevobo gaf ook aan dat dit niet langer zo kon en we hebben meer tijd moeten reserveren per wedstrijd. Hierdoor paste alle teams niet meer op een dag waardoor we TC hebben laten kijken naar een verdeling over 2 programma’s.  We horen nu minder klachten van andere verenigingen en scheidsrechters, maar we weten niet hoe het door eigen leden is ontvangen. Het is echter wel zo dat we het komende seizoenen weer gesplitst gespeeld zal moeten worden. Bij de indeling is rekening gehouden met leden die met andere teams moeten meespelen/invallen. Daarnaast is het niet handig als 2 dames teams gelijktijdig spelen, vandaar dat er wel een mix van dames en heren gemaakt is.
Annette Timmers: het jeugdbestuur is nog op zoek naar aanvulling. Daarnaast geeft ze aan dat het aantal aspirantenleden terug loopt terwijl jongere jeugd juist wel groeit. Nu helpen aspirantenteams met jeugdtoernooien, maar mogelijk dat dit in de toekomst niet voldoende zal zijn. Dus mogelijk zullen ook seniorenleden gevraagd worden om te helpen bij de CMV-toernooitjes.
Riky Bens: ze is blij met de aanvulling van het bestuur, jong en hopelijk dynamisch. Maar ze spreekt wel haar bezorgdheid uit over het ontbreken van een voorzitter. Ze hoopt dat er iemand opstaat om deze functie te vervullen.

16. Sluiting
Gerd bedankt nogmaals alle leden voor het vertrouwen en de samenwerking en wenst het nieuwe bestuur veel succes.